Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

STATUT
FUNDACJI „San Giovanni”

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja pod nazwą ,,FUNDACJA San Giovanni”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Księdza Zbigniewa Stanios, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 14.10.2014 .roku, przed notariuszem mgr Grażyną Magdziarz w Kancelarii Notarialnej, w Starachowicach, przy ul. Lipowej nr 50 (Rep. A 5186/2014) działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§ 2
1. Fundacja posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miejscowość Godów, w gminie Pawłów k/Starachowic, województwo świętokrzyskie.
2. Fundacja może posiadać oddziały, w tym i zamiejscowe, oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne.
3.Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
§ 3
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 4
Fundacja podlega nadzorowi ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej.

DZIAŁ II
CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5
Celem działania Fundacji jest:
1. Popularyzacja kultury i sztuki na każdej płaszczyźnie życia społecznego.
2. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych i prospołecznych, oraz aktywizacji zawodowej.
3. Wspieranie i pomoc w rozwoju dzieci i młodzieży.
4. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
5. Działanie na rzecz promowania wizerunku Sanktuarium w Kałkowie- Godowie, jak również regionu świętokrzyskiego.
6. Działalność w zakresie pomocy chorym, niepełnosprawnym, najuboższym bez względu na wiek, religię czy światopogląd.
7. Popularyzowanie nauki społecznej Kościoła Katolickiego.
8. Popularyzacja duchowości św. Ojca Pio, św. Jana Pawła II.
9. Promocja i organizacja wolontariatu.
§ 6
1. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności gospodarczej może być:
a) prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
b) prowadzenie domów rekolekcyjnych i noclegowych,
c) prowadzenie Domu Pomocy Społecznej,
2. Działalność gospodarczą Fundacja może prowadzić bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
3. Wszelkie dochody osiągnięte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczone, być mogą jedynie na cele statutowe Fundacji.
§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie świadczeń opieki lekarskiej i pomocy psychologiczno – pedagogicznej chorym, niepełnosprawnym i najuboższym.
2. Udzielanie wsparcia finansowego osobom ubogim i potrzebującym.
3. Działalność w zakresie tworzenia placówek o charakterze profilaktyki, rehabilitacji, terapii, edukacji i opieki, a także wczesnego wsparcia i wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży.
4. Prowadzenie:
– Ośrodka Profilaktyczno – Rehabilitacyjnego,
– Warsztatów Terapii Zajęciowej,
– Hospicjum,
– Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjnych.
5. Prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wczesnego wsparcia i wspomagania rozwoju dzieci przez:
– zajęcia świetlicowe,
– organizowanie kolonii i turnusów rehabilitacyjnych,
– zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych.
– pomoc związana z poprawą kondycji człowieka w sferze duchowej, psychicznej i fizycznej człowieka.
– promocja kultury narodowej, w tym prowadzenie muzeum,
– działania proekologiczne, w tym prowadzenie mini ZOO,
6. Organizowanie wystaw, sesji naukowych, seminariów, sympozjów i akcji promocyjnych:
7. Działalność wydawniczą, w tym szczególnie wydawanie i rozprowadzanie książek, folderów, broszur, ulotek, sprzedaż dewocjonaliów.
8. Działalność w internecie, w tym tworzenie i prowadzenie stron www.
9. Działalność edukacyjną, integracyjną, rekreacyjną, artystyczną, organizacyjną, w tym organizowanie pielgrzymek, wycieczek, prowadzenie amatorskiego teatru.
10. Współpracę z podmiotami oraz z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami kulturalnymi, oświatowymi, rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi.

DZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Na fundusz założycielski składa się kwota 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przekazana w całości przez Fundatora.
§ 9
Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
1. zbiórek publicznych;
2. darowizn, spadków, zapisów;
3. dotacji i subwencji osób prawnych;
4. odsetek bankowych;
5. dywidend z zysków, z akcji, z udziałów w spółkach;
6. dochodów odpłatnej działalności pożytku publicznego;
7. dotacji z Unii Europejskiej;
8. z działalności gospodarczej.
§ 10
1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości, oraz mienie ruchome.
3. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów
przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
§ 11
Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
b) przekazywanie majątku na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywanie majątku na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.

DZIAŁ IV
Zarząd Fundacji

§ 12
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizowanie celów statutowych,
c) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
d) zatwierdzanie sprawozdań z działalności fundacji,
e) uchwalanie regulaminów,
f) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
g) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
i) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
j) uchwalanie zmian w statucie Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji.
k) przeprowadzanie likwidacji Fundacji.
§ 13
1. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
2. Fundator wchodzi w skład każdego Zarządu Fundacji i pełni funkcje Prezesa Zarządu.
3. Prezes Zarządu powołuje pozostałych członków każdego Zarządu.
4. Fundator nie może być pozbawiony członkostwa w Zarządzie Fundacji.
5. Rezygnacja Fundatora z funkcji Prezesa Zarządu Fundacji może dokonać się na podstawie jego pisemnego oświadczenia.
6. W przypadku rezygnacji przez Fundatora z funkcji Prezesa Zarządu kolejnego Prezesa Zarządu powołuje Zarząd w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu.
7. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji
8. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej, niż jedną kadencję.
9. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Fundacji,
b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,
c) śmierci członka Zarządu
d) upływu kadencji
§ 14
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. W przypadku długotrwałej nieobecności Prezesa Zarządu, jego obowiązki przejmuje Wiceprezes Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu i odbywają się one w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej, niż raz na kwartał.
4. O posiedzeniu muszą zostać prawidłowo powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
5. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą
większością głosów w obecności, co najmniej dwóch członków Zarządu, chyba, że postanowienia statutu przewidują inną większość głosów niezbędną do podjęcia uchwały. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
§ 15
1.Oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Fundacji mogą składać samodzielnie Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.
2.Do zawierania umów pomiędzy Fundacją a członkiem zarządu Fundacji uprawnieni są wszyscy pozostali członkowie zarządu działający łącznie.
§ 16
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe, oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez nią lub dla samej Fundacji. Wyróżnienia te ustanawia zarząd. Zasady oraz tryb przyznawania tych wyróżnień określa Zarządu.
§ 17
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w formie uchwały. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.
§ 18
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 19
W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały podjętej w obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji.
§ 20
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały podjętej w obecności wszystkich członków Zarządu.
§ 21
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się zgodnie z art. 58 ust. 5 i art. 59 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Godowie, Diecezja Radomska.