Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

Zamówienia publiczne

Fundacja San Giovanni z siedzibą w Godowie nr 84a, 27-225 Godów (Zamawiający) informuje, że jako realizator projektu „Mieszkania treningowe szansą na samodzielność” planuje zakup usługi przeprowadzenia szkolenia na „Szkolenie asystenckie dla asystentów/opiekunów osób niepełnosprawnych” dla 8 osób. Przewidywany okres przeprowadzenia szkolenia: 14.09-29.09.2020 r.

Szkolenie 50 godzinne z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego.

Opracowanie szczegółowego programu szkolenia, będzie należeć do Wykonawcy. Szkolenie musi obejmować zapewnienie materiałów szkoleniowych i certyfikatów dla Uczestników szkolenia.

Zapraszamy Podmioty Ekonomii Społecznej do składania ofert, na przeprowadzenie wyżej określonego szkolenia.

Łączna wartość zamówienia nie przekracza 20 tyś. netto.

 

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAINTERESOWANE REALIZACJĄ
USŁUGI ZAPRASZAMY DO ZGŁOSZENIA SIĘ DO SIEDZIBY

FUNDACJI SAN GIOVANNI

Bądź kontakt mailowy: xzbyszkos@poczta.onet.pl

i/lub telefoniczny: 698732318

Fundacja San Giovanni Godów 84A 27-225 Pawłów informuje, że dla Zamówienia nr 1/2018 dotyczącego wykonania promocji projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie, w systemie zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 02.08.2018 r. dokonano wyboru wykonawcy, którym została firma DORAND Zakład Poligraficzny Drukarnia Wydawnictwo z najniższą zaoferowaną ceną 12 054,00 zł.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym, szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, przygotowania oferty oraz oceny i wyboru oferty dostępne były na stronie internetowej:

http://sangiovannifundacja.pl/

 

Zaproszenie do składania ofert

Fundacja San Giovanni Godów 84A 27-225 Pawłów, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie promocji projektu pn.:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie, w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający:

Fundacja San Giovanni Godów 84A 27-225 Pawłów

Tel.: 698 732 318, e-mail: xzbyszkos@poczta.onet.pl

  1. Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz oceny i wyboru oferty:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie następujących części:

1) Tablice pamiątkowe – 2 szt. o wymiarach 120cm poziom x 80cm pion zgodnie z załączonym wzorem (tablica.pdf).

2) Zeszyty 32 kartkowe w kratkę formatu A5 z indywidualną okładką kolor – 3 000 szt.

3) Broszury informacyjne o projekcie (format A5,  kolor, max. 10 stron) – 1 000 szt.

4) Strona internetowa projektu –  minimum 5 podstron, możliwość samodzielnej edycji treści przez zamawiającego (dodawanie wpisów, zdjęć,informacji, itp.), instalacja na serwerze Fundacji San Giovanni.

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiący załącznik do zapytania ofertowego zgodnie z załączonym wzorem (Formularz oferty.docx) w terminie do dnia 10-08-2018r. do godz. 10:00 do siedziby zamawiającego na adres:

Fundacja San Giovanni Godów 84A 27-225 Pawłów

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną spełniająca warunki określone w zamówieniu.

Fundacja San Giovanni Godów 84A 27-225 Pawłów informuje, że dla Zamówienia nr 1/2017 dotyczącego wyłonienia Wykonawcy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie, w systemie zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 27.02.2017 r. dokonano wyboru wykonawcy, którym została firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „DEMAX” Sp. z o.o. ul. Harcerska 11 27-200 Starachowice z ceną 3 296 107,53 zł.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym, szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, przygotowania oferty oraz oceny i wyboru oferty dostępne były w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej:

http://sangiovannifundacja.pl/

Szczegółowe uzasadnienie wyboru i trybu zostało przedstawione w załączonym poniżej protokole wyboru ofert:

Protokół z otwarcia i wyb ofert Kałków

Zaproszenie do składania ofert

Fundacja San Giovanni Godów 84A 27-225 Pawłów, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na realizację zadania:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie, w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający:

Fundacja San Giovanni Godów 84A 27-225 Pawłów

Tel.: 698 732 318, e-mail: xzbyszkos@poczta.onet.pl

Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz oceny i wyboru oferty:

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym, szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, przygotowania oferty oraz oceny i wyboru oferty dostępne są w siedzibie Zamawiającego oraz poniżej w załączonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SIWZ Kałków Termomodernizacja 2017