Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

Projekty

WNIOSEK o sfinansowanie realizacji zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

 

W dniu 30 stycznia 2024r w siedzibie Wojewódzkiego Oddziału PFRON w Kielcach została zawarta umowa nr PU3/000006/13/D o finansowanie realizacji   zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością edycja IV” z Fundacją San Giovanni. Przedstawicielami byli: Dyrektor Oddziału w Kielcach Andrzej Michalski i prezes Fundacji ks. Zbigniew Stanios oraz wiceprezes Wojciech Bidziński. Continue reading

Umowa Dotacji NR 05268/23 na dofinansowanie zadania z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pod nazwą „Adaptacja oraz wyposażenie ośrodka edukacji ekologicznej” została zawarta w Kielcach w dniu  11.09.2023 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Ryszarda Gliwińskiego,  a Fundacją SAN GIOVANNI, którą reprezentuje Prezes Zarządu Zbigniew Stanios. Na kwotę dotacji składają się:

Środki WFOŚiGW w Kielcach 43,966,35 zł  tj. 40% kosztów kwalifikowanych zadania.

Środki NFOŚiGW w Warszawie 54,967,83  zł  tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

kwota dotacji 98 934zł,18gr., całkowity koszt zadania wynosi 109,926,87.

 Realizacja zadania dokona się dzięki wsparciu: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Kielcach, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 98 934zł,18gr.                         

Fundacja dziękuję za wsparcie zadania i za wszelką przychylność.

WNIOSEK o sfinansowanie realizacji zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

W dniu 07 lipca 2023r w siedzibie Wojewódzkiego Oddziału PFRON w Kielcach została zawarta umowa nr PU3/000005/13/D o finansowanie realizacji   zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” z Fundacją San Giovanni. Przedstawicielami byli: Dyrektor Oddziału w Kielcach Andrzej Michalski i prezes Fundacji ks. Zbigniew Stanios oraz wiceprezes Wojciech Bidziński.

Opis zadania

Grupą docelową zadania jest dziesięć  osób z niepełnosprawnością,  którzy spełniają warunki pobytu na terytorium Polski i  pobyt ich uznawany jest za legalny na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, osoby te posiadają dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności wydany przez ukraiński system orzekania o niepełnosprawności lub oświadczenia. Continue reading

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

FUNDACJA SAN GIOVANNI

realizuje projekt pt.:

„TERMOMODERNIZACJA 3 BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ FUNDACJI SAN GIOVANNI W GODOWIE”

dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.12.00.00. REACT-EU dla Świętokrzyskiego, działanie RPSW.12.01.00. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU Continue reading

WNIOSEK o sfinansowanie realizacji zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

W dniu 17.01.2023r w siedzibie Wojewódzkiego Oddziału PFRON w Kielcach została zawarta umowa nr PU3/000003/13/D o finansowanie realizacji   zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” z Fundacją San Giovanni. Przedstawicielami byli: Dyrektor Oddziału w Kielcach Andrzej Michalski i prezes Fundacji ks. Zbigniew Stanios i wiceprezes Wojciech Bidziński.

Opis zadania

Grupą docelową zadania jest dziesięć  osób z niepełnosprawnością,  którzy spełniają warunki pobytu na terytorium Polski i  pobyt ich uznawany jest za legalny na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, osoby te posiadają dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności wydany przez ukraiński system orzekania o niepełnosprawności lub oświadczenia.

Continue reading

W dniu 03.10.2022r w siedzibie Wojewódzkiego Oddziału PFRON w Kielcach została zawarta umowa nr PU3/000002/13/D o finansowanie realizacji   zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” z Fundacją San Giovanni. Przedstawicielami byli: Dyrektor Oddziału w Kielcach Andrzej Michalski i prezes Fundacji ks. Zbigniew Stanios i wiceprezes Wojciech Bidziński. Continue reading

Okres realizacji: 03.2020-06.2022 r.
Projekt realizowany w partnerstwie Fundacji San Giovanni ze Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój z Kielc.

Celem projektu jest zapewnienie w okresie 03.2020-06.2022 kompleksowych, wysokiej jakości środowiskowych usług społecznych skierowanych do 50 (26K/24M) osób niepełnosprawnych z terenu Gmin Pawłów i Brody. Działania realizowane będą poprzez świadczenie usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w postaci mieszkań wspomaganych oferujących 16 miejsc, przygotowujących osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia.
Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
– pobyt w mieszkaniu treningowym,
– terapię zajęciową,
– warsztaty z kształtowania i utrwalania umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych,
– wsparcie psychologiczne.
Dokumenty związane z rekrutacją:
1) Regulamin rekrutacji – pobierz
2) Wniosek o przyznanie pomocy – pobierz
3) Zaświadczenie lekarskie – pobierz
4) Zaświadczenie psychologa – pobierz

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY SENIORÓW 45 OSÓB W WIEKU 60 + Z GMINY PAWŁÓW  DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ WÓJTA GMINY PAWŁÓW PT. „ OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI SENIORÓW„.

PROJEKT ZAKŁADA REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ;

27.09.2019 – Zebranie o godzinie 16.00 w Pawłowskim Klubie Seniora Osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie.

01.10.2019 – Spacer seniorów  nordic walking  po terenie sanktuarium o godzinie 15.00.

08.10.2019 – Zabawy sportowe na świeżym powietrzu o godzinie 15.00.

16.10.2019 – Wyjazd rekreacyjny do Warszawy o godzinie 05.15.

28.10.2019 – Zabawa taneczna z poczęstunkiem oraz śpiewem piosenek biesiadnych o godzinie 17.00.

27.11.2019 – Zabawa taneczna z okazji zakończenia projektu z poczęstunkiem o godzinie 17.00.

 

PROJEKT REALIZOWANY JEST PRZEZ FUNDACJĘ „SAN GIOVANNI”

Kierownik Projektu: brat Mariusz Kuskowski

 

 

 

 

 

 

Od 21.05 do 23.05.2018 roku w ośrodku rekolekcyjno -wypoczynkowym „Erem” odbył się projekt współfinansowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego pt. „Terapia zajęciowa jako lepsze jutro osób w podeszłym wieku”.

Cel ogólny zadania publicznego: podtrzymywanie samodzielności życiowej osób w podeszłym wieku i kształtowanie nowych umiejętności praktycznych i społecznych  poprzez terapię zajęciową.

Kierownik projektu: brat dr Mariusz Kuskowski. Prowadzący zajęcia z seniorami Ewa Gałka, mgr Iwona Lipiec, mgr Agnieszka Wiącek.

Na potrzebę ponownego wykonania tego typu zadania publicznego wskazują nasze doświadczenia uzyskane podczas realizacji projektu „Od bierności do aktywności osób w podeszłym wieku”, „Terapia zajęciowa jako forma aktywizacji osób w podeszłym wieku” , które zostały zrealizowane dzięki dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Mogliśmy obserwować jak uczestnicy tamtych projektów  pełni zaangażowania wykonywali różnego rodzaju zadania praktyczne, społeczne, integracyjne, które samodzielnie inicjowali i realizowali. Oprócz bardzo dobrej atmosfery sprzyjającej temu rodzajowi zadania, osoby w podeszłym wieku podkreślały , że dzięki zajęciom dnia codziennego czują się jak w domu. Pragniemy kontynuować podtrzymywanie  samodzielności i twórczości osób w podeszłym wieku i dalej motywować ich do dalszego rozwoju.

Wszystkim pracującym przy projektach naszej Fundacji składamy serdeczne podziękowania. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Agnieszki Kalinowskiej.

Tytuł projektu:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie”

 

Cel projektu

Celem projektu jest realizacja działań służących ochronie środowiska

Planowane efekty:

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych poprzez zastosowanie przyjaznych i energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie termomodernizacji wraz z OZE budynków użyteczności publicznej przez Fundację San Giovanni – Domu Jana Pawła II i Domu Pielgrzyma.

 

Nr projektu: RPSW.03.03.00-26-0068/16

Wartość projektu: 3 477 045,39 zł

Wartość przyznanego dofinansowania UE: 2 955 488,58 zł

Projekt skierowany jest do młodzieży przebywającej w Młodzieżowych  Ośrodkach Wychowawczych.

Organizatorem i prowadzącym projekt jest Ks. dr Dariusz Frydrych.

Pełna relacja z projektu na stronie: http://cm-projekt.pl/

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Będzie on realizowany od 1 stycznia tego roku do 31 grudnia roku następnego placówka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach do 11.00 do 19.00.

Pawłowski Klubu Seniora oferuje bezpłatną możliwość spotkania z  prawnikiem, psychologiem czy pielęgniarką. W ramach zajęć będą organizowane również wykłady, prelekcje, pogadanki z ciekawymi ludźmi świata, nauki, kultury oraz z  osobami  funkcyjnymi.

Ponadto są organizowane zajęcia muzyczne, kulinarne, plastyczne, teatralne, biblioterapii, zajęcia z obsługi komputera i warsztaty umiejętności społecznych, zabawy taneczne, ogniska i grille, zajęcia ruchowe, ergoterapię  i wiele innych form aktywizacji.

Kierownikiem projektu „Pawłowski Klub Seniora” został brat dr Mariusz Kuskowski, również współtwórca projektu a opiekunem tego miejsca oraz członków klubu jest brat Adam Sztukiewicz ze zgromadzenia Braci Chrystusa Cierpiącego.

Od 22.05 do 24.05.2017 w ośrodku „EREM” w Kałkowie, został przeprowadzony projekt Współfinansowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego pt. „Terapia zajęciowa jako forma aktywizacji osób w podeszłym wieku”. Kierownikiem projektu został brat dr Mariusz Kuskowski – terapeuta, pedagog. Osoby współprowadzące zajęcia w projekcie to : mgr Agnieszka Wiącek, mgr Iwona Lipiec, Ewa Gałka.

Cel główny projektu: podtrzymywanie samodzielności życiowej osób w podeszłym wieku i kształtowanie nowych umiejętności praktycznych (artystycznych) i społecznych  poprzez terapię zajęciową