Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

WYDARZENIA

W dniu 03.10.2022r w siedzibie Wojewódzkiego Oddziału PFRON w Kielcach została zawarta umowa nr PU3/000002/13/D o finansowanie realizacji   zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” z Fundacją San Giovanni. Przedstawicielami byli: Dyrektor Oddziału w Kielcach Andrzej Michalski i prezes Fundacji ks. Zbigniew Stanios i wiceprezes Wojciech Bidziński. Continue reading

W dniu 30.06.2022 roku zakończono projekt pn. „Mieszkania treningowe szansą na samodzielność”, realizowany przez Fundację San Giovanni w okresie  01.03.2020 – 30.06.2022 r.  w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Realizator projektu oświadcza, że zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, przez okres 25 miesięcy.

Trwałość należy rozumieć jako instytucjonalną gotowość do zachowania utrzymania utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych.

W ramach trwałości miejsc Fundacja San Giovanni, od 1 lipca 2022 roku, świadczy usługi opiekuńcze w postaci mieszkań treningowych, w ramach których dysponuje 16 miejscami.

Oferta mieszkań treningowych skierowana jest dla osób z niepełnosprawnościami i obejmuje:

  1. pobyt w lokalu mieszkalnym spełniającym wymogi w zakresie warunków lokalowych, wyposażenia, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, itp.;
  2. zapewnienie usług wspierających pobyt osoby w mieszkaniu (np. poradnictwo specjalistyczne, usługi asystenckie);
  3. zapewnienie usług  wspierających  aktywność  osoby  w  mieszkaniu   –  treningi  5  dni  w tygodniu prowadzone przez instruktorów z zakresu m.in. umiejętności praktycznych, higieny, zarządzania mieszkaniem, treningu kulinarnego, treningu ekonomicznego, spędzania czasu wolnego.

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu ustalana jest indywidualnie.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

do pobrania

Dzień 24 stycznia na długo pozostanie w pamięci najstarszych mieszkańców parafii w Kałkowie – Godowie a to za sprawą uroczystości inaugurującej Pawłowskiego Klubu Seniora, który tego dnia otworzył swe gościnne podwoje dla mieszkańców gminy Pawłów. Mieści się on na terenie Wioski Osób Niepełnosprawnych znajdującej się w Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski Pani  Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie.

 

Zapraszamy do pełnej relacji z tego wydarzenia ! – kliknij