Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

30 kwietnia 2022r.

Konkurs pn.: „Budowa infrastruktury służącej edukacji ekologicznej” o wartości 100.000,00 zł został zrealizowany
w latach 2021-2022 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW

 

ŚCIEŻKI  EDUKACYJNEJ, EKOLOGICZNO – PRZYRODNICZEJ

na terenie Sanktuarium w Kałkowie -Godowie

Na terenie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie – Godowie  przewidujemy wykonanie ścieżki  edukacyjnej, ekologicznej – przyrodniczej mającej na celu przybliżenie odwiedzającym w tym dzieciom i młodzieży informacji z zakresu ekologii i przyrody w tym obejrzenie  i zaznajomienie się z drzewami i krzewami rosnącymi już oraz nowymi nasadzeniami na terenach zieleni urządzonej wzdłuż ciągów i ścieżek spacerowych na terenie  Sanktuarium.

W miejscach wskazanych na załączonej mapie ustawione będą tablice informacyjno – edukacyjne w tym tablice i elementy gier edukacyjnych o charakterze edukacji przyrodniczej.

Wielkość i kształt tych elementów opisują załączone karty produktu dla poszczególnych elementów ścieżki.

Tablice i elementy informacyjne są to elementy drewniane, które będą ustawiane lub trwale zamocowane w gruncie, wzdłuż urządzonych już ścieżek spacerowych po terenie Sanktuarium.

Na mapie wskazano również miejsce gdzie przy głazie kamiennym ustawiona będzie tablica poświęcona  prof. J. Szyszko.

W załączeniu: karty katalogowe dla poszczególnych elementów