Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

fundacja

WNIOSEK o sfinansowanie realizacji zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

 

W dniu 30 stycznia 2024r w siedzibie Wojewódzkiego Oddziału PFRON w Kielcach została zawarta umowa nr PU3/000006/13/D o finansowanie realizacji   zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością edycja IV” z Fundacją San Giovanni. Przedstawicielami byli: Dyrektor Oddziału w Kielcach Andrzej Michalski i prezes Fundacji ks. Zbigniew Stanios oraz wiceprezes Wojciech Bidziński. Continue reading

Umowa Dotacji NR 05268/23 na dofinansowanie zadania z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pod nazwą „Adaptacja oraz wyposażenie ośrodka edukacji ekologicznej” została zawarta w Kielcach w dniu  11.09.2023 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Ryszarda Gliwińskiego,  a Fundacją SAN GIOVANNI, którą reprezentuje Prezes Zarządu Zbigniew Stanios. Na kwotę dotacji składają się:

Środki WFOŚiGW w Kielcach 43,966,35 zł  tj. 40% kosztów kwalifikowanych zadania.

Środki NFOŚiGW w Warszawie 54,967,83  zł  tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

kwota dotacji 98 934zł,18gr., całkowity koszt zadania wynosi 109,926,87.

 Realizacja zadania dokona się dzięki wsparciu: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Kielcach, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 98 934zł,18gr.                         

Fundacja dziękuję za wsparcie zadania i za wszelką przychylność.

WNIOSEK o sfinansowanie realizacji zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

W dniu 07 lipca 2023r w siedzibie Wojewódzkiego Oddziału PFRON w Kielcach została zawarta umowa nr PU3/000005/13/D o finansowanie realizacji   zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” z Fundacją San Giovanni. Przedstawicielami byli: Dyrektor Oddziału w Kielcach Andrzej Michalski i prezes Fundacji ks. Zbigniew Stanios oraz wiceprezes Wojciech Bidziński.

Opis zadania

Grupą docelową zadania jest dziesięć  osób z niepełnosprawnością,  którzy spełniają warunki pobytu na terytorium Polski i  pobyt ich uznawany jest za legalny na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, osoby te posiadają dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności wydany przez ukraiński system orzekania o niepełnosprawności lub oświadczenia. Continue reading

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

FUNDACJA SAN GIOVANNI

realizuje projekt pt.:

„TERMOMODERNIZACJA 3 BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ FUNDACJI SAN GIOVANNI W GODOWIE”

dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.12.00.00. REACT-EU dla Świętokrzyskiego, działanie RPSW.12.01.00. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU Continue reading

WNIOSEK o sfinansowanie realizacji zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

W dniu 17.01.2023r w siedzibie Wojewódzkiego Oddziału PFRON w Kielcach została zawarta umowa nr PU3/000003/13/D o finansowanie realizacji   zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” z Fundacją San Giovanni. Przedstawicielami byli: Dyrektor Oddziału w Kielcach Andrzej Michalski i prezes Fundacji ks. Zbigniew Stanios i wiceprezes Wojciech Bidziński.

Opis zadania

Grupą docelową zadania jest dziesięć  osób z niepełnosprawnością,  którzy spełniają warunki pobytu na terytorium Polski i  pobyt ich uznawany jest za legalny na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, osoby te posiadają dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności wydany przez ukraiński system orzekania o niepełnosprawności lub oświadczenia.

Continue reading

W dniu 03.10.2022r w siedzibie Wojewódzkiego Oddziału PFRON w Kielcach została zawarta umowa nr PU3/000002/13/D o finansowanie realizacji   zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” z Fundacją San Giovanni. Przedstawicielami byli: Dyrektor Oddziału w Kielcach Andrzej Michalski i prezes Fundacji ks. Zbigniew Stanios i wiceprezes Wojciech Bidziński. Continue reading

W dniu 30.06.2022 roku zakończono projekt pn. „Mieszkania treningowe szansą na samodzielność”, realizowany przez Fundację San Giovanni w okresie  01.03.2020 – 30.06.2022 r.  w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Realizator projektu oświadcza, że zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, przez okres 25 miesięcy.

Trwałość należy rozumieć jako instytucjonalną gotowość do zachowania utrzymania utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych.

W ramach trwałości miejsc Fundacja San Giovanni, od 1 lipca 2022 roku, świadczy usługi opiekuńcze w postaci mieszkań treningowych, w ramach których dysponuje 16 miejscami.

Oferta mieszkań treningowych skierowana jest dla osób z niepełnosprawnościami i obejmuje:

  1. pobyt w lokalu mieszkalnym spełniającym wymogi w zakresie warunków lokalowych, wyposażenia, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, itp.;
  2. zapewnienie usług wspierających pobyt osoby w mieszkaniu (np. poradnictwo specjalistyczne, usługi asystenckie);
  3. zapewnienie usług  wspierających  aktywność  osoby  w  mieszkaniu   –  treningi  5  dni  w tygodniu prowadzone przez instruktorów z zakresu m.in. umiejętności praktycznych, higieny, zarządzania mieszkaniem, treningu kulinarnego, treningu ekonomicznego, spędzania czasu wolnego.

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu ustalana jest indywidualnie.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

do pobrania

Okres realizacji: 03.2020-06.2022 r.
Projekt realizowany w partnerstwie Fundacji San Giovanni ze Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój z Kielc.

Celem projektu jest zapewnienie w okresie 03.2020-06.2022 kompleksowych, wysokiej jakości środowiskowych usług społecznych skierowanych do 50 (26K/24M) osób niepełnosprawnych z terenu Gmin Pawłów i Brody. Działania realizowane będą poprzez świadczenie usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w postaci mieszkań wspomaganych oferujących 16 miejsc, przygotowujących osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia.
Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
– pobyt w mieszkaniu treningowym,
– terapię zajęciową,
– warsztaty z kształtowania i utrwalania umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych,
– wsparcie psychologiczne.
Dokumenty związane z rekrutacją:
1) Regulamin rekrutacji – pobierz
2) Wniosek o przyznanie pomocy – pobierz
3) Zaświadczenie lekarskie – pobierz
4) Zaświadczenie psychologa – pobierz

Fundacja San Giovanni z siedzibą w Godowie nr 84a, 27-225 Godów (Zamawiający) informuje, że jako realizator projektu „Mieszkania treningowe szansą na samodzielność” planuje zakup usługi przeprowadzenia szkolenia na „Szkolenie asystenckie dla asystentów/opiekunów osób niepełnosprawnych” dla 8 osób. Przewidywany okres przeprowadzenia szkolenia: 14.09-29.09.2020 r.

Szkolenie 50 godzinne z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego.

Opracowanie szczegółowego programu szkolenia, będzie należeć do Wykonawcy. Szkolenie musi obejmować zapewnienie materiałów szkoleniowych i certyfikatów dla Uczestników szkolenia.

Zapraszamy Podmioty Ekonomii Społecznej do składania ofert, na przeprowadzenie wyżej określonego szkolenia.

Łączna wartość zamówienia nie przekracza 20 tyś. netto.

 

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAINTERESOWANE REALIZACJĄ
USŁUGI ZAPRASZAMY DO ZGŁOSZENIA SIĘ DO SIEDZIBY

FUNDACJI SAN GIOVANNI

Bądź kontakt mailowy: xzbyszkos@poczta.onet.pl

i/lub telefoniczny: 698732318

W Pawłowskim Klubie Seniora wczesnym wieczorem rozpoczęła się zabawa karnawałowa. Podczas zabawy nasi Seniorzy bawili się tańcząc i śpiewając przy muzyce, którą grał Pan Maciej Bidziński – Dyrektor GOSiR w Pawłowie.

Oczywiście zabawa nie mogła odbyć się bez poczęstunku , który smakował wyśmienicie a przygotowali go uczestnicy klubu.

W naszym klubie 20 stycznia obchodziliśmy bardzo miłą uroczystość, którą były imieniny brata Mariusz.

Podczas spotkania padło bardzo dużo miłych słów dla naszego solenizanta, za wszystko to ,  co robi dla nas jako seniorów. Jeszcze raz brat Mariuszowi życzymy błogosławieństwa Bożego , wielu łask  oraz zdrowia.

W grudniowy wieczór w klubie seniora odbyło się spotkanie opłatkowe Seniorów. W tym pięknym spotkaniu wzięli udział nasi kochani Seniorzy, brat Zdzisław Dmitroca – przełożony Braci Chrystusa Cierpiącego, Siostra Anna Jarmołowska – przełożona Sióstr Służek, Dyrektor GOSiR w Pawłowie Pan Maciej Bidziński, Pani Ewa Sierżęga oraz zaproszeni księża. Podczas spotkania Ks. Ryszard Witek  pobłogosławił opłatki. Następnie brat Adam Sztukiewicz odczytał fragment Ewangelii o Narodzeniu Pańskim. Zaśpiewaliśmy wspólnie kolędę Wśród Nocnej Ciszy podczas której dzieliliśmy pomiędzy siebie opłatek jednocześnie składając sobie życzenia. W dalszej części spotkania świątecznego wspomnieliśmy w modlitwie zmarłych uczestników klubu seniora. Wieczór upłynął nam na wspólnym śpiewaniu kolęd i pastorałek. Podczas spotkania uczciliśmy również poprzez życzenia i kwiaty imieniny brata Adam Sztukiewicza i Pani Ewy Sierżęgi

W Pawłowskim Klubie Seniora 10 grudnia o godzinie 15.00 odbyło się spotkanie uczestników klubu z Wójtem Gminy Pawłów Panem Markiem Wojtasem. Podczas spotkania omawiana była sprawa dalszej przyszłości klubu seniora w Kałkowie-Godowie. Podczas spotkania obecni byli również Ks. Zbigniew Stanios i Kierownik GOPS w Pawłowie Pani Monika Skrzeczyna.

 

Na zakończenie projektu „od bierności do aktywności seniorów” współfinansowanego przez Wójta Gminy Pawłów, została zorganizowana zabawa taneczna z poczęstunkiem.  Zabawę poprzedziły przygotowania z zakresu gotowania i przyrządzania poczęstunku przez samych seniorów. Podczas zabawy grał i śpiewał Pan Maciej Bidziński. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

 

We wtorkowy wieczór w kościele parafialnym w Kałkowie – Godowie , nasi Seniorzy poprowadzili modlitwę różańcową. W modlitwie powierzyliśmy Dobremu Bogu różne intencje, pamiętając również o zmarłych z naszego klubu seniora.

W ramach projektu  ” od bierności do aktywności seniorów” współfinansowanego przez Wójta Gminy Pawłów w Pawłowskim Klubie Seniora odbyła się zabawa taneczna z poczęstunkiem. Nasi Seniorzy bawili się do bardzo późnych godzin nocnych przy muzyce , którą grał dla nas Pan Maciej Bidziński -Dyrektor GOSiR z Pawłowa.

24 października od godziny 17.00 uczestniczyliśmy jako Pawłowski Klub Seniora w GOSiR w Pawłowie w uroczystości poświęconej z okazji „Dnia Seniora”. Podczas spotkania wraz z Klubem Seniora z Pawłowa wysłuchaliśmy licznych piosenek, wykonanych przez młodzież. Następnie przy kawie i poczęstunku  śpiewaliśmy i bawiliśmy się wspólnie. Dziękujemy serdecznie Panu Dyrektorowi Maciejowi Bidzińskiemu za zaproszenie uczestników naszego klubu na tę uroczystość.

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym przypomnieliśmy sobie o zagrożeniu dwutlenku węgla dla zdrowia i życia człowieka. Przypomnieliśmy podstawowe zasady bezpiecznego ogrzewania mieszkań i palenia w piecu. Przypomnieliśmy również sobie o czujnikach dwutlenku węgla i gazu, które są w stanie nas ostrzec przed zagrożeniem.

W ramach projektu ” Od bierności do aktywności” współfinansowanego przez Wójta Gminy Pawłów uczestnicy Pawłowskiego Klubu Seniora oraz osoby zapisane do projektu 16 października 2019 roku odwiedziły Warszawę. Nasze zwiedzanie Warszawy rozpoczęło się od Muzeum Sportu i Rekreacji. Usłyszeliśmy tu o wielu wybitnych polskich sportowcach  i wydarzeniach. Patrzyliśmy na eksponaty zgromadzone przez muzeum upamiętniające ludzi, którzy dokonali wybitnych rzeczy dla Polski. Następnie udaliśmy się z przewodnikiem na zwiedzanie Warszawy. Słuchając ciekawych informacji o historii naszej stolicy patrzyliśmy na wiele ciekawych historycznych budowli. Było to wspaniałe uczycie patrzeć na Stare Miasto, Trakt Królewski, Sejm, Belweder, Łazienki Królewskie itp. Duże wrażenie wywarła na nas budowla Świątyni Opatrzności Bożej. Jest to najnowsza budowla sakralna  w stolicy a już otoczona przepiękną historią. Po zwiedzeniu świątyni udaliśmy się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem tego , co tam zobaczyliśmy i o czym usłyszeliśmy. Dziękujemy Państwu Przewodnikom za ich pasję i miłość do tego muzeum i lekcje historii jekiej nam udzielili. W porze popołudniowej udaliśmy się do resteuracji na obiad i deser. W końcowym etapie naszego pobytu w Warszawie nawiedziliśmy grób bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

08.10.2019 przystąpiliśmy do realizacji kolejnego etapu jakim były zabawy sportowe uczestników na świeżym powietrzu w ramach projektu „od bierności do aktywności seniorów”. Przypomnimy, że projekt jest współfinansowany przez Wójta Gminy Pawłów.

Podczas zajęć , które poprowadził brat Adam Sztukiewicz zażywaliśmy ruchu w zakresie zabaw sportowych z piłką, nastawionych na aktywizację ruchową seniorów. Podczas aktywności było bardzo wiele radości. Jak podkreślali Seniorzy podczas ruchu automatycznie pojawia się uśmiech.

01.10.2019 w ramach projektu ” Od bierności do aktywności seniorów” współfinansowanego przez Wójta Gminy Pawłów odbyły się pierwsze zajęcia. W ramach zajęć uczestnicy Pawłowskiego Klubu Seniora oraz mieszkańcy, którzy zgłosili się do projektu odbyli dwu godzinny spacer z kijkami. Zajęcia poprowadziła pielęgniarka Pani Ewa Sierżęga wraz z pozostałymi opiekunami.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY SENIORÓW 45 OSÓB W WIEKU 60 + Z GMINY PAWŁÓW  DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ WÓJTA GMINY PAWŁÓW PT. „ OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI SENIORÓW„.

PROJEKT ZAKŁADA REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ;

27.09.2019 – Zebranie o godzinie 16.00 w Pawłowskim Klubie Seniora Osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie.

01.10.2019 – Spacer seniorów  nordic walking  po terenie sanktuarium o godzinie 15.00.

08.10.2019 – Zabawy sportowe na świeżym powietrzu o godzinie 15.00.

16.10.2019 – Wyjazd rekreacyjny do Warszawy o godzinie 05.15.

28.10.2019 – Zabawa taneczna z poczęstunkiem oraz śpiewem piosenek biesiadnych o godzinie 17.00.

27.11.2019 – Zabawa taneczna z okazji zakończenia projektu z poczęstunkiem o godzinie 17.00.

 

PROJEKT REALIZOWANY JEST PRZEZ FUNDACJĘ „SAN GIOVANNI”

Kierownik Projektu: brat Mariusz Kuskowski

 

 

 

 

 

 

17 września na terenie ośrodka wypoczynkowo-rekolekcyjnego „EREM” , uczestnicy Pawłowskiego Klubu Seniora spotkali się wspólnie w celu integracji przy grillu. Podczas wspólnej biesiady dużo śpiewaliśmy i dobrze się bawiliśmy. Jak zawsze z nami byli bracia Adam i Mariusz.

Od 3 do 4 września nasi Seniorzy pielgrzymowali do miejsc takich jak: Góra Grabarka, Supraśl, Sokółka, Różanystok, kompleks pokamedulski na Wigrach, Augustów, Tykocin. Dzięki tym miejscom dowiedzieliśmy się bardzo wielu ciekawych rzeczy o północnowschodniej części naszego kraju. Poznaliśmy prawosławne cerkwie wraz z przylegającymi do nich monastyrami, nawiedziliśmy Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce oraz kompleks pokamedulski na jeziorze Wigry. W kolejnym dniu naszego pielgrzymowania zostaliśmy oprowadzeni po Augustowie, poznając ciekawe miejsca. Późnym popołudniem zwiedziliśmy urocze miasteczko Tykocin, o którym dowiedzieliśmy się tak wielu wspaniałych historycznych opowieści. Podczas pielgrzymowania towarzyszyli nam bracia Paweł Bolibok i Adam Sztukiewicz oraz organizator naszej pielgrzymki brat Mariusz Kuskowski. W autokarze panowała wspaniała rodzinna atmosfera. Poprzez modlitwę i śpiew powierzaliśmy Panu Bogu nasze intencje.

6 czerwca 2019 roku, w ośrodku rekolekcyjno-wypoczynkowym Erem, odbyło się spotkanie integracyjne przy grillu. Podczas biesiady jak zwykle dużo jedliśmy, dużo śpiewaliśmy i bardzo dobrze się bawiliśmy. Swoją obecnością zaszczycili nas bracia ze Zgromadzenia Braci Chrystusa Cierpiącego na czele z bratem Przełożonym Zdzisławem i naszym opiekunem Bratem Adamem. Gościły u nas również Siostry Służki,a także Pan Dyrektor GOSiR z Pawłowa Pan Maciej Bidziński

03.06.2019 roku na zaproszenie Seniorów do naszego Klubu przybyli Ojciec Paweł Bolibok i Ojciec Roman Zając ze Zgromadzenia Braci Chrystusa Cierpiącego. Obaj bracia zakonni 25 maja z rąk Ks. Bp Henryka Tomasika przyjęli święcenia kapłańskie. Podczas spotkania opowiadali o spędzonym czasie w seminarium duchownym w Radomiu, a także o ostatnich dla nich ważnych wydarzeniach. Przy dobrej kawie i ciastku Seniorzy wraz zaproszonymi Gośćmi zaśpiewali kilka utworów religijnych. Na koniec spotkania obaj ojcowie udzielili zgromadzonym w klubie osobom błogosławieństwa.

24 maja 2019 w naszym klubie gościł Ojciec Sergiusz Ślęzak z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej. Podczas spotkania ojciec Sergiusz zgromadzonym Seniorom przedstawił swój dorobek artystyczny w postaci poezji. Deklamowane wiersze dotykały zagadnień związanych z życiem ludzkim i jego przemijalnością, przyrody, miłości oraz wydarzeń historycznych.

20 maja 2019 w Klubie Seniora gościliśmy Prezesa Spółdzielni Socjalnej „STAR 2006” Pana Mariana Pawłowskiego. Pan Prezes wygłosił prelekcję na temat polskich miodów. Podczas przemowy zapoznał uczestników z walorami zdrowotnymi miodu. Uczył jak odróżnić prawdziwy miód od prefabrykatów.

16.05.2019 nasi Seniorzy zostali zaproszeni do domu zakonnego Sióstr Służek w Kałkowie.  Siostry podjęły nas dobrym humorem i szeroko pojętą gościnnością. Za to wszystko serdecznie dziękujemy.

W dniach 24-25 kwietnia 2019 roku uczestnicy Pawłowskiego Klubu Seniora przebywali na wspólnym pielgrzymowaniu. Tresa pielgrzymki obejmowała: Sanktuarium Bożego Grobu w Miechowie, Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie oraz Sanktuarium Matki Bożej z Fatimy w Zakopanym.

Oprócz miejsc kultu religijnego nasi Seniorzy wybrali się pieszo nad wodospad Siklawica przez Dolinę Strążyską. Następnie przejechaliśmy pod Wielką Krokiew na której odbywają się zawody w skokach narciarskich. Kolejnym punktem naszego zwiedzania była góra Gubałówka na którą wjechaliśmy kolejką. Wieczorem natomiast bawiliśmy się przy muzyce, którą grali nam i wyśpiewywali prawdziwi górale.

W tym roku połączyliśmy 5 marca Dzień Kobiet z zabawą taneczną z okazji tzw. ostatków. Do naszego klubu zaproszony został zespół „Juchy Świętokrzyskie”, który pod dyrekcją Pana Macieja Bidzińskiego i zarazem Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pawłowie wykonał przepięknie szereg piosenek na cześć naszych drogich nam Pań.

16 stycznia już od wczesnego rana trwały przygotowania w Pawłowskim Klubie Seniora do zabawy karnawałowej.

Zabawę tę uświetnił swoim śpiewem i graniem nasz Mistrz Pan Maciej Bidziński.

Czuwał nad nami jak zwykle nasz opiekun Brat Adam Sztukiewicz. Bawiliśmy się wspaniale tak,że trudno jest nam to opisać.

Na poniżej przedstawionych zdjęciach przygotowywaliśmy się do tańca 🙂

12 stycznia 2019 roku uczestniczki Pawłowskiego Klubu Seniora pod dyrekcją Pana Macieja Bidzińskiego wzięły udział w II Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kałkowie – Godowie.

21 grudnia w Pawłowskim Klubie Seniora gościł Pan dr Michał Sitarski z Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pan doktor mówił o zagrożeniach związanych z bezruchem a także udzielił wskazówek na temat pierwszej pomocy podczas udaru mózgu czy zawału serca. Po zakończonej prelekcji naszemu Gościowi zadano wiele interesujących pytań.

20 grudnia 2018 w Pawłowskim Klubie Seniora miało miejsce spotkanie wigilijne. Swoją obecnością zaszczycili nas Ks. Kustosz Zbigniew Stanios oraz kierownik GOPS w Pawłowie Pani Monika Skrzeczyna, a także pracownicy naszego klubu. Po złożeniu sobie świątecznych życzeń zasiedliśmy do wieczerzy wigilijnej. Następnie wspólnie śpiewaliśmy kolędy.

11 Grudnia w Pawłowskim Klubie Seniora gościła Pani dr Michalina Pisarska pulmonolog, która wygłosiła wykład na temat układu oddechowego osób w starszym wieku.

 

 

29 listopada nasi seniorzy bawili się na zabawie andrzejkowej przy syto zastawionym stole. Zabawa taneczna zakończyła się bardzo późnym wieczorem. 🙂

   

27 listopada w Pawłowskim Klubie Seniora gościł dr Tomasz Walendziak – specjalista z zakresu metabolizmu człowieka, który wygłosił wykład na temat metabolicznych osób w starszym wieku.

   

 

 

 

23 listopada uczestnicy Pawłowskiego Klubu Seniora wyjechali do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakl komediowy „May Day 2”.

 

21 Listopada nasi seniorzy wraz z p. Maciejem Bidzińskim wystąpili gościnnie podczas IX Spotkań Teatralnych Osób Niepełnosprawnych Kałków – Godów. Spotkanie miało miejsce w Domu Kultury w Starachowicach.

 

20 listopada w Pawłowskim Klubie Seniora gościła Podinsp. Pani Aneta Pawlińska. Podczas spotkania Pani Podinspektor mówiła o szkodliwości środków psychoaktywnych dla człowieka jak również o metodach i sposobach ich przechowywania przez ludzi młodych. Seniorzy otrzymali dużą i bardzo ciekawą dawkę edukacji na temat środków psychoaktywnych zagrażających życiu młodego człowieka.

    

 

 

26 października w ramach cyklu ” Ciekawi Ludzie” do Pawłowskiego Klubu Seniora zaproszony został psychiatra Pan dr Konrad Leksa z Kielc. Zaproszony Gość wygłosił wykład pt. „Oblicza depresji”. Podczas wykładu dokonał typologii i charakterystyki depresji ukazując jej różne oblicza. Po prelekcji Seniorzy zadawali lekarzowi wiele pytań dotyczących różnych sytuacji środowiskowych.

 

19 października w Pawłowskim Klubie Seniora (PKS) obchodziliśmy święto Dnia Seniora. W tym dniu dla naszych Seniorów wystąpiły z programem artystycznym dzieci ze Szkoły Podstawowej z Godowa. Zaprezentowały one program słowno -muzyczny. Dziękujemy serdecznie Paniom Teresie Lutrzykowskiej i Annie Kwiecień  za przygotowanie dzieci do tej uroczystości.

Następnie pod opieką Pana Macieja Bidzińskiego wystąpił zespół „Nuta” z Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji z Pawłowa. Młodzież przygotowała i zaprezentowała piosenki tematyczne związane z seniorami. W stronę Pana Macieja i młodzieży kierujemy nasze serdeczne pozdrowienia i podziękowania za wspaniały koncert. Dziękujemy brat Adamowi i bratu Mariuszowi za zorganizowanie tak pięknej uroczystości. Po występach artystycznych dzieci i młodzieży biesiadowaliśmy wspólnie przy stołach rozmawiając i śpiewając. Dziękujemy również za przybycie na naszą uroczystość pracownikom Domu Pomocy Społecznej z Kałkowa Pani Alicji Kaczmarskiej, Ilonie Gałka oraz Marioli Bidzińskiej.

 

 

10 października 2018 uczestnicy Pawłowskiego Klubu Seniora wyjechali na pielgrzymkę autokarową do sanktuariów wschodu. Pielgrzymowanie rozpoczęliśmy od Eucharystii w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, następnie zwiedziliśmy ogrody maryjne przyległe do sanktuarium i zabytki znajdujące się w tym miejscu. Kolejnym miejscem, które nawiedziliśmy było Sanktuarium Unitów Podlaskich w Kostomłotach. Wysłuchaliśmy z ogromną ciekawością prelekcji wygłoszonej przez Księdza Proboszcza obrządku bizantyjsko – słowackiego na temat historii unitów w Polsce. Chcąc kontynuować myśl historyczną o unitach podlaskich, udaliśmy się do Sanktuarium Męczenników Unickich w Pratulinie. Tutaj lekcji historii związanej z tym miejscem udzielił nam Ks. Proboszcz Jacek Guz. Będąc na ziemi podlaskiej nie sposób ominąć było stadninę koni w Janowie Podlaskim (Wygoda). Wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy zabytkowe stajnie, zobaczyliśmy przepiękne konie krwi arabskiej, angloarabskiej i konie śląskie. Dowiedzieliśmy się bardzo wielu ciekawych informacji historycznych o tym miejscu. Ostatnim punktem naszej go pielgrzymowania było Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej. Kustoszami sanktuarium są ojcowie Paulini. Wysłuchaliśmy prelekcji na temat historii sanktuarium, otrzymaliśmy na pamiątkę naszego pobytu obrazki z wizerunkiem Matki Bożej Leśniewskiej i udaliśmy się w powrotną drogę do naszych domów. Podczas pielgrzymowania nieustannie towarzyszyła nam radość, śpiew i modlitwa oraz bardzo miła atmosfera. Dziękujemy za wspólne pielgrzymowanie bratu Adamowi Sztukiewiczowi – za prowadzone modlitwy i pomoc w pielgrzymowaniu nam seniorom, Ks. Damianowi Wieruszewskiemu za sprawowaną Eucharystię. Dziękujemy bardzo serdecznie bratu Mariuszowi Kuskowskiemu za zorganizowanie i prowadzenie naszej pielgrzymi, za śpiew. Dziękujemy Panu Maciejowi Bidzińskiemu za prowadzenie śpiewu. Dziękujemy Pani Ewie Sierżęga za opiekę medyczną podczas pielgrzymowania. Podziękowania dla wszystkich Seniorów, za odwagę i miłą atmosferę.

Pratulin (7)

4 października 2018 nasi Seniorzy uczestniczyli wraz z bratem Adamem Sztukiewiczem w konferencji zorganizowanej przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach w ramach projektu ” Świętokrzyska Koalicja Seniorów”. W spotkaniu udział wzięli następujący prelegenci: Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach nadkom. Paweł Szczepaniak, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach pani Ewa Dróżdż, Asystent do spraw Oświaty i Promocji Zdrowia pani Agnieszka Pastuszka, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta w Starachowicach pani Anna Madejska oraz inżynier nadzoru Nadleśnictwa w Starachowicach pan Piotr Dygas. Celem spotkania była edukacja Seniorów, co do zagrożeń istniejących w społeczeństwie.

 

 

 

1 października Pawłowski Klub Seniora zakończył sezon letni spotkaniem integracyjnym przy grillu. Wśród zaproszonych gości byli mieszkańcy DPS „Relax” z Brodów oraz mieszkańcy DPS z Kałkowa. Podczas spotkania seniorzy śpiewali piosenki biesiadne i ludowe. Na akordeonie przygrywał seniorom Ks. Damian Wieruszewski. Natomiast chrupiące kiełbaski przygotował na grillu brat Adam Sztukiewicz – opiekun klubu seniora. Dziękujemy naszym Paniom z Klubu za pomoc w przygotowaniu poczęstunku.

W ramach cyków wykładów dotyczących zagrożeń 27.09.2018 w naszym Pawłowskim Klubie Seniora gościł Redaktor Naczelny Tygodnika Starachowickiego, Pan Jarosław Babicki. Podczas spotkania Pan Redaktor omówił najczęstsze zagrożenia, które mogą zaistnieć dla człowieka poprzez media, także dla seniorów. Podkreślił jednak, że w mediach jest również nadzieja i dobre wiadomości dla współcześnie żyjących ludzi. 1 października Pan Jarosław Babicki zamieścił artykuł w Tygodniku Starachowickim na temat naszego spotkania.

Z inicjatywy Seniorów 25 września 2018 roku do Pawłowskiego Klubu Seniora został zaproszony Wójt Gminy Pawłów Pan Marek Wojtas. Podczas spotkania zaproszony Gość omówił sprawy inwestycji w gminie Pawłów, a szczególnie w Kałkowie i Godowie. W dalszej części spotkania Seniorzy zadawali Panu Wójtowi pytania dotyczące zagadnień społecznych jak również inwestycyjnych.

09 września 2018 nasi Seniorzy wzięli udział w diecezjalno -gminnych Dożynkach w Kałkowie. Uczestniczyli w Eucharystii podczas , której ofiarowali w koszu plony z ogródka w którym pracowali od wiosny w ramach zajęć z ergoterapii. Następnie uczestniczyli w pikniku, podczas którego reprezentacja Pawłowskiego Klubu Seniora wystąpiła na scenie prezentując pieśni ludowe.

31 sierpnia 2018 gościem Pawłowskiego Klubu Seniora był Ks. Damian Wieruszewski. Ksiądz Damian wygłosił prelekcję na temat zagrożeń duchowych. Nasz gość omówił znaczenie znaków okultystycznych, działania sekt i sposób werbowania nowych członków. Ksiądz Damian podkreślał jak ważną rolę odgrywa prawidłowo prowadzone życie duchowe dla każdego człowieka. Po zakończonej prelekcji Seniorzy zadawali dużo pytań dotyczących myślenia podprogowego, które stosowane jest poprzez obraz, tekst, muzykę.

5 sierpnia w Pawłowskim Klubie Seniora gościliśmy Piotra Szadkowskiego ucznia klasy III  – akordeon, Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Łukowie. Piotr dla zgromadzonej publiczności na akordeonie zaprezentował utwory muzyczne z zakresu pieśni regionalnych, patriotycznych i wojskowych. Gratulujemy Piotrowi talentu i życzymy wytrwałości w ubogacaniu ludzkich serc piękną muzyką.

14 sierpnia 2018 roku nasi Seniorzy wzięli udział w Festiwalu Pieśni Maryjnej w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie. Podczas festiwalu nasz zespół wokalny zaprezentował kilka pieśni maryjnych.

Fundacja San Giovanni Godów 84A 27-225 Pawłów informuje, że dla Zamówienia nr 1/2018 dotyczącego wykonania promocji projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie, w systemie zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 02.08.2018 r. dokonano wyboru wykonawcy, którym została firma DORAND Zakład Poligraficzny Drukarnia Wydawnictwo z najniższą zaoferowaną ceną 12 054,00 zł.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym, szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, przygotowania oferty oraz oceny i wyboru oferty dostępne były na stronie internetowej:

http://sangiovannifundacja.pl/

 

Zaproszenie do składania ofert

Fundacja San Giovanni Godów 84A 27-225 Pawłów, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie promocji projektu pn.:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie, w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający:

Fundacja San Giovanni Godów 84A 27-225 Pawłów

Tel.: 698 732 318, e-mail: xzbyszkos@poczta.onet.pl

  1. Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz oceny i wyboru oferty:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie następujących części:

1) Tablice pamiątkowe – 2 szt. o wymiarach 120cm poziom x 80cm pion zgodnie z załączonym wzorem (tablica.pdf).

2) Zeszyty 32 kartkowe w kratkę formatu A5 z indywidualną okładką kolor – 3 000 szt.

3) Broszury informacyjne o projekcie (format A5,  kolor, max. 10 stron) – 1 000 szt.

4) Strona internetowa projektu –  minimum 5 podstron, możliwość samodzielnej edycji treści przez zamawiającego (dodawanie wpisów, zdjęć,informacji, itp.), instalacja na serwerze Fundacji San Giovanni.

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiący załącznik do zapytania ofertowego zgodnie z załączonym wzorem (Formularz oferty.docx) w terminie do dnia 10-08-2018r. do godz. 10:00 do siedziby zamawiającego na adres:

Fundacja San Giovanni Godów 84A 27-225 Pawłów

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną spełniająca warunki określone w zamówieniu.

20.07.2018 roku w Pawłowskim Klubie Seniora gościł Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski Pan Adam Podsiadło. Podczas prelekcji Pan Nadleśniczy mówił o terytorium Nadleśnictwa Ostrowiec, następnie przedstawił zagrożenia występujące w lesie takie jak: brak orientacji człowieka w terenie leśnym, nabycie chorób zakaźnych jak borelioza. Przedstawił również zagrożenia jakie człowiek może spowodować dla lasu i zwierząt. Jak zawsze po prelekcji nasi Seniorzy mieli mnóstwo pytań do zaproszonego Gościa.

 

Od 21.05 do 23.05.2018 roku w ośrodku rekolekcyjno -wypoczynkowym „Erem” odbył się projekt współfinansowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego pt. „Terapia zajęciowa jako lepsze jutro osób w podeszłym wieku”.

Cel ogólny zadania publicznego: podtrzymywanie samodzielności życiowej osób w podeszłym wieku i kształtowanie nowych umiejętności praktycznych i społecznych  poprzez terapię zajęciową.

Kierownik projektu: brat dr Mariusz Kuskowski. Prowadzący zajęcia z seniorami Ewa Gałka, mgr Iwona Lipiec, mgr Agnieszka Wiącek.

Na potrzebę ponownego wykonania tego typu zadania publicznego wskazują nasze doświadczenia uzyskane podczas realizacji projektu „Od bierności do aktywności osób w podeszłym wieku”, „Terapia zajęciowa jako forma aktywizacji osób w podeszłym wieku” , które zostały zrealizowane dzięki dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Mogliśmy obserwować jak uczestnicy tamtych projektów  pełni zaangażowania wykonywali różnego rodzaju zadania praktyczne, społeczne, integracyjne, które samodzielnie inicjowali i realizowali. Oprócz bardzo dobrej atmosfery sprzyjającej temu rodzajowi zadania, osoby w podeszłym wieku podkreślały , że dzięki zajęciom dnia codziennego czują się jak w domu. Pragniemy kontynuować podtrzymywanie  samodzielności i twórczości osób w podeszłym wieku i dalej motywować ich do dalszego rozwoju.

Wszystkim pracującym przy projektach naszej Fundacji składamy serdeczne podziękowania. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Agnieszki Kalinowskiej.

03.07.2018 w Pawłowskim Klubie Seniora miało miejsce spotkanie z młodzieżą z Archiwum Społecznego działającego przy Stowarzyszeniu PLUS w Pawłowie. Celem spotkania było przedstawienie przez młodzież swojego dorobku historycznego zebranego podczas spotkań z mieszkańcami regionu świętokrzyskiego. Następnie młodzież zadawała pytania naszym Seniorom odnośnie , życia, tradycji regionalnych mieszkańców tutejszej miejscowości.

W ramach cyklu prelekcji dotyczących zagrożeń, 29.06.2018 w Pawłowskim Klubie Seniora gościliśmy Panią mgr Joannę Dziułkę – fizjoterapeutę. Pani Joanna mówiła podczas spotkania z Seniorami o zagrożeniach wynikających z nieodpowiednio dobranej aktywności fizycznej.

28.06.2018 Czerwcowy Grill

Przy kiełbaskach z grilla, śpiewie i muzyce nasi Seniorzy wraz z prowadzącymi zajęcia instruktorami spędzili czwartkowe popołudnie.

Do Pawłowskiego Klubu Seniora 22.06.2018 roku z prelekcją na temat podróży przybył Pan Jacek Major. Zaproszony Gość na co dzień pasjonuje się  grafiką i fotografią, ceniony za wiedzę z zakresu paleontologi i ornitologi. Podczas prelekcji zapoznawał Seniorów z tematyką swoich bardzo ciekawych podróży.

 

15 czerwca w Pawłowskim Klubie Seniora w ramach cyklu „Ciekawi Ludzie” swój wykład na temat „Wychowanie jako forma rozwoju wnucząt” poprowadził brat zakonny dr Mariusz Kuskowski. Podczas wykładu wyjaśniono pojęcie wychowania, przedstawiono metody i  formy wychowania. W dalszej części wykładu zaprezentowano typologię postaw rodziców oraz dziadków. Dużo miejsca poświęcono na omówienie typologii rodzin i procesów w nich zachodzących. Na koniec jak zwykle wywiązała się rozmowa na tematy związane z wychowaniem dzieci.

Tytuł projektu:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie”

 

Cel projektu

Celem projektu jest realizacja działań służących ochronie środowiska

Planowane efekty:

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych poprzez zastosowanie przyjaznych i energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie termomodernizacji wraz z OZE budynków użyteczności publicznej przez Fundację San Giovanni – Domu Jana Pawła II i Domu Pielgrzyma.

 

Nr projektu: RPSW.03.03.00-26-0068/16

Wartość projektu: 3 477 045,39 zł

Wartość przyznanego dofinansowania UE: 2 955 488,58 zł

Seniorzy z Pawłowskiego Klubu Seniora 29 i 30 maja udali się na autokarową wycieczkę do Torunia, Ostródy i Getrzwałdu.

W pierwszym dniu zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Następnie udaliśmy się wraz z przewodnikiem na starówkę Torunia. Tu przez dwie godziny słuchaliśmy historii i zwiedzaliśmy miejsca związane z Mikołajem Kopernikiem. Po dużej dawce wiedzy historycznej udaliśmy się na lody i pierniki toruńskie. W dalszej części dnia  pojechaliśmy do siedziby rozgłośni Radia Maryja, po której oprowadził nas przewodnik. Zmęczeni upalnym dniem ale w sercach radośni wyjechaliśmy z Torunia na nocleg do miejscowości Czerwona Karczma położonej koło Ostródy. Tu w ośrodku wypoczynkowym  „Kaczory” Księży Salezjanów, nocowaliśmy nad pięknym Jeziorem Pauzeńskim.

W drugim dniu naszej wycieczki udaliśmy się do Ostródy.  Zwiedziliśmy miasto i podziwialiśmy również piękne Jezioro Drwęckie i kompleks parkowy. Potem wyjechaliśmy do Sanktuarium w Gietrzwałdzie. Na miejscu uczestniczyliśmy w Eucharystii, a po niej zwiedzaliśmy miejsca związane z objawieniami Maryi. Szczęśliwi i radośni wróciliśmy do naszych domów.

 

28 maja na terenie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. Seniorzy  z Pawłowskiego Klubu Seniora wzięli w niej udział włączając się w jej część artystyczną. Po głównych uroczystościach wspólnie z dziećmi z Publicznej Szkoły Podstawowej, WTZ, PZAZ, Koła Gospodyń Wiejskich, uczestniczyli w przygotowanym posiłku.

W naszym Pawłowskim Klubie Seniora 18 maja o godzinie 11.00 gościliśmy Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta Panią Annę Madejską. Pani Rzecznik omówiła szereg bardzo ciekawych przepisów prawnych odnoszących się do zagrożeń związanych z podpisywaniem umów podczas różnego rodzaju  prezentacji sprzętu AGD, sprzętu medycznego itp. Nasz Gość przedstawił zakres obowiązków Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów a także formy pomocy.

 

Projekt skierowany jest do młodzieży przebywającej w Młodzieżowych  Ośrodkach Wychowawczych.

Organizatorem i prowadzącym projekt jest Ks. dr Dariusz Frydrych.

Pełna relacja z projektu na stronie: http://cm-projekt.pl/

26 kwietnia w Pawłowskim Klubie Seniora miało miejsce przedstawienie teatralne na motywach baśni Elizy Orzeszkowej pt.: „Jak smutek ze zgryzotą po świecie wędrował”. W rolach głównych wystąpili oczywiście Seniorzy. Po zakończonym przedstawieniu aktorzy wraz z widzami udali się na wspólne grillowanie.

24 kwietnia o godzinie 12.00 przybyła do Pawłowskiego Klubu Seniora, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie Pani Monika Skrzeczyna. Podczas spotkania z seniorami nasz Gość omawiał sytuacje zagrożeń jakich mogą doświadczyć osoby starsze w rodzinie. Do głównych zagrożeń stosowanych wobec seniorów Pani kierownik zaliczyła przemoc fizyczną, psychiczna i ekonomiczną. Omówiła również formy pomocy skierowane do osób starszych przez instytucje pomocy społecznej.

19 kwietnia o godzinie 17.00 do Pawłowskiego Klubu Seniora przybyli goście w ramach cyklu „Ciekawi Ludzie” z Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie. Na początku spotkania wystąpiła Pani Dyrektor Alicja Imioła z prelekcją na temat historii rodzin i dworków szlacheckich zamieszkałych w gminie  Pawłów. Następnie młodzież z grupy teatralno –muzycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie przedstawiła spektakl na temat życia ówczesnej szlachty.

9 kwietnia 2018 roku o godzinie 11.00 do Pawłowskiego Klubu Seniora przybyli Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „zagrożenia dla Seniorów” . W pierwszej części spotkania Strażacy przedstawili prezentację dotyczącą zagrożenia związanego  z dwutlenkiem węgla (czad). Następnie zaprezentowali instruktaż udzielania pierwszej pomocy
wobec osób dorosłych jak i małych dzieci. Na koniec zaprezentowano wyposażenie wozu strażackiego.

  

W ramach cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi w Pawłowskim Klubie Seniora 13 marca gościł Pan doktor Ignacy Sawina – kardiolog. Pan doktor poprowadził wykład na temat zagrożeń i chorób związanych z nadciśnieniem tętniczym. Po prelekcji nasi seniorzy zadawali prelegentowi dużo pytań dotyczących wykładu.

DZIEŃ KOBIET

W Pawłowskim Klubie Seniora 8 marca uczciliśmy święto kobiet recitalem muzycznym. Dla naszych Pań zaśpiewały Weronika Styk i Martyna Bidzińska oraz brat Mariusz. Po części artystycznej nastąpił poczęstunek. Na koniec naszego spotkania bracia Adam i Mariusz wręczyli naszym Paniom kwiaty.

 

6 marca w naszym Pawłowskim Klubie Seniora o godzinie 17.00 odbył się autorski wieczór poezji Pani Haliny Piwnik . Pani Halina zaprezentowała swój dorobek artystyczny przy akompaniamencie muzycznym dla seniorów i zaproszonych gości.

W ramach cyklu „ciekawi ludzie” gościem Pawłowskiego Klubu Seniora  27.02.2018 roku. była Pani Beata Pożoga – dietetyk. Podczas wykładu pt. „Odżywianie osób w podeszłym wieku” Pani dietetyk  omówiła bardzo ciekawe informacje związane z metabolizmem ludzi w podeszłym wieku oraz sposobami ich odżywiania. Podczas prezentacji można było zobaczyć i usłyszeć o zagrożeniach wypływających z nieprawidłowego odżywiania się. Pani dietetyk omówiła i zachęcała seniorów do prawidłowych i zdrowych potraw , które powinni spożywać. Podczas spotkania padało bardzo wiele pytań. Po wykładzie można było również skorzystać z konsultacji z Panią dietetyk.

W ramach spotkań w naszym Pawłowskim Klubie Seniora gościli funkcjonariusze policji z Powiatowej Komendy Policji w Starachowicach, Pani podkomisarz  Monika Kalinowska i st. aspirant naczelnik wydziału ruchu drogowego Pan Mirosław Kusztal.

Nasi goście omawiali zagrożenia jakie spotykają ludzi w starszym wieku oraz zagrożenia występujące w ruchu drogowym z udziałem pieszych. Po zakończonej prezentacji , seniorzy zadawali wiele pytań odnoście prezentowanych i omawianych kwestii związanych z zagrożeniami.

 

31-01-2018

W ramach cyklu „ciekawi ludzie” do Pawłowskiego Klubu Seniora zaprosiliśmy Księdza Kustosza Zbigniewa Staniosa, który przedstawił prelekcję na temat powstania naszego klubu. Zachęcił również seniorów do aktywności i prezentacji swojej twórczości podczas zajęć w klubie.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Będzie on realizowany od 1 stycznia tego roku do 31 grudnia roku następnego placówka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach do 11.00 do 19.00.

Pawłowski Klubu Seniora oferuje bezpłatną możliwość spotkania z  prawnikiem, psychologiem czy pielęgniarką. W ramach zajęć będą organizowane również wykłady, prelekcje, pogadanki z ciekawymi ludźmi świata, nauki, kultury oraz z  osobami  funkcyjnymi.

Ponadto są organizowane zajęcia muzyczne, kulinarne, plastyczne, teatralne, biblioterapii, zajęcia z obsługi komputera i warsztaty umiejętności społecznych, zabawy taneczne, ogniska i grille, zajęcia ruchowe, ergoterapię  i wiele innych form aktywizacji.

Kierownikiem projektu „Pawłowski Klub Seniora” został brat dr Mariusz Kuskowski, również współtwórca projektu a opiekunem tego miejsca oraz członków klubu jest brat Adam Sztukiewicz ze zgromadzenia Braci Chrystusa Cierpiącego.

Dzień 24 stycznia na długo pozostanie w pamięci najstarszych mieszkańców parafii w Kałkowie – Godowie a to za sprawą uroczystości inaugurującej Pawłowskiego Klubu Seniora, który tego dnia otworzył swe gościnne podwoje dla mieszkańców gminy Pawłów. Mieści się on na terenie Wioski Osób Niepełnosprawnych znajdującej się w Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski Pani  Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie.

 

Zapraszamy do pełnej relacji z tego wydarzenia ! – kliknij 

Dzień 24 stycznia na długo pozostanie w pamięci najstarszych mieszkańców parafii w Kałkowie – Godowie a to za sprawą uroczystości inaugurującej Pawłowskiego Klubu Seniora, który tego dnia otworzył swe gościnne podwoje dla mieszkańców gminy Pawłów. Mieści się on na terenie Wioski Osób Niepełnosprawnych znajdującej się w Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski Pani  Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie.

Zamysł powołania do życia Pawłowskiego Klubu Seniora powstał rok temu dzięki takim ludziom jak: Ks. Zbigniew Stanios –Prezes Fundacji San Giovanni, Pan Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas, Prezes Stowarzyszenia Integracja i Rozwój Sebastian Gralec, Dariusz Kurcman i brat Mariusz Kuskowski ze Wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego. Aby myśl  mogła przerodzić się w czyn zawiązano pomiędzy wyżej wymienionymi  instytucjami umowę partnerską w sprawie napisania, podziału i realizacji zadań w projekcie pod nazwą „Pawłowski Klub Seniora”.

Wspólna praca wyżej wymienionych podmiotów przyniosła owoc w postaci podpisania umowy pomiędzy Ks. Zbigniewem Staniosem  Prezesem Fundacji San Giovanni a Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w osobie Pana Marszałka Adama Jarubasa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Będzie on realizowany od 1 stycznia tego roku do 31 grudnia roku następnego placówka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach do 11.00 do 19.00.

Pawłowski Klubu Seniora oferuje bezpłatną możliwość spotkania z  prawnikiem, psychologiem czy pielęgniarką. W ramach zajęć będą organizowane również wykłady, prelekcje, pogadanki z ciekawymi ludźmi świata, nauki, kultury oraz z  osobami  funkcyjnymi.

Ponadto są organizowane zajęcia muzyczne, kulinarne, plastyczne, teatralne, biblioterapii, zajęcia z obsługi komputera i warsztaty umiejętności społecznych, zabawy taneczne, ogniska i grille, zajęcia ruchowe, ergoterapię  i wiele innych form aktywizacji.

Kierownikiem Klubu został brat dr Mariusz Kuskowski, redaktor wspomnianego projektu a opiekunem tego miejsca oraz członków klubu jest brat Adam Sztukiewicz ze Wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego.

Podczas oficjalnej części uroczystości otwarcia Ks Kustosz Zbigniew Stanios wygłosił słowo wstępne, po czym głos zabrał Ordynariusz Diecezji Radomskiej Biskup Henryk Tomasik. Następnie przemówili przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. W kilku słowach wyrazili oni swoje zadowolenie i poparcie dla tej inicjatywy. I tak w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pana Adama Jarubasa  przemówił pełnomocnik Marszałka do spraw seniorów – p. Jerzy Pyrek, a w imieniu pani Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek został odczytany list gratulacyjny, który przeczytał Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowie ŚUW w Kielcach p. Mariusz Pasek. Pan Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas wyraził swoje zadowolenie z finalizacji wspólnego przedsięwzięcia i wyraził chęć dalszej współpracy na rzecz rozwoju gminy oraz jej integralnej części jaką jest Sanktuarium w Kałkowie-Godowie.

Po wystąpieniach władz brat dr Mariusz Kuskowski kierownik Pawłowskiego Klubu Seniora w kilku słowach opowiedział o historii powstania projektu, jak również przybliżył zebranym jego cele i sposoby w jakie będą one realizowane. Po wystąpieniach władz Bp. Henryk Tomasik dokonał aktu poświęcenia Klubu. Oficjalną część otwarcia sfinalizowało przecięcie wstęgi przez Biskupa Henryka Tomasika oraz przedstawicieli władz gminnych i wojewódzkich, a także miejscowego kustosza i prezesa Fundacji San Giovanni Ks. Kan. Zbigniewa Staniosa. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się huczna zabaw,  podczas której najpierw wystąpili miejscowi soliści, którzy mimo młodego wieku zachwycili zebranych swoim talentem i kunsztem wokalnym. Podczas wspólnego śpiewania seniorzy nie tylko mogli podziwiać talenty innych, ale mieli również okazję, by zaprezentować swoje walory głosowe,. Wydarzenie zakończyło się poczęstunkiem i zabawą taneczną, podczas której seniorzy pokazali młodszemu pokoleniu jak w praktyce wygląda aktywność w wieku senioralnym.

Od 22.05 do 24.05.2017 w ośrodku „EREM” w Kałkowie, został przeprowadzony projekt Współfinansowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego pt. „Terapia zajęciowa jako forma aktywizacji osób w podeszłym wieku”. Kierownikiem projektu został brat dr Mariusz Kuskowski – terapeuta, pedagog. Osoby współprowadzące zajęcia w projekcie to : mgr Agnieszka Wiącek, mgr Iwona Lipiec, Ewa Gałka.

Cel główny projektu: podtrzymywanie samodzielności życiowej osób w podeszłym wieku i kształtowanie nowych umiejętności praktycznych (artystycznych) i społecznych  poprzez terapię zajęciową

Fundacja San Giovanni Godów 84A 27-225 Pawłów informuje, że dla Zamówienia nr 1/2017 dotyczącego wyłonienia Wykonawcy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie, w systemie zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 27.02.2017 r. dokonano wyboru wykonawcy, którym została firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „DEMAX” Sp. z o.o. ul. Harcerska 11 27-200 Starachowice z ceną 3 296 107,53 zł.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym, szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, przygotowania oferty oraz oceny i wyboru oferty dostępne były w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej:

http://sangiovannifundacja.pl/

Szczegółowe uzasadnienie wyboru i trybu zostało przedstawione w załączonym poniżej protokole wyboru ofert:

Protokół z otwarcia i wyb ofert Kałków

Zaproszenie do składania ofert

Fundacja San Giovanni Godów 84A 27-225 Pawłów, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na realizację zadania:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie, w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający:

Fundacja San Giovanni Godów 84A 27-225 Pawłów

Tel.: 698 732 318, e-mail: xzbyszkos@poczta.onet.pl

Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz oceny i wyboru oferty:

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym, szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, przygotowania oferty oraz oceny i wyboru oferty dostępne są w siedzibie Zamawiającego oraz poniżej w załączonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SIWZ Kałków Termomodernizacja 2017