Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

W dniu 30.06.2022 roku zakończono projekt pn. „Mieszkania treningowe szansą na samodzielność”, realizowany przez Fundację San Giovanni w okresie  01.03.2020 – 30.06.2022 r.  w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Realizator projektu oświadcza, że zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, przez okres 25 miesięcy.

Trwałość należy rozumieć jako instytucjonalną gotowość do zachowania utrzymania utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych.

W ramach trwałości miejsc Fundacja San Giovanni, od 1 lipca 2022 roku, świadczy usługi opiekuńcze w postaci mieszkań treningowych, w ramach których dysponuje 16 miejscami.

Oferta mieszkań treningowych skierowana jest dla osób z niepełnosprawnościami i obejmuje:

  1. pobyt w lokalu mieszkalnym spełniającym wymogi w zakresie warunków lokalowych, wyposażenia, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, itp.;
  2. zapewnienie usług wspierających pobyt osoby w mieszkaniu (np. poradnictwo specjalistyczne, usługi asystenckie);
  3. zapewnienie usług  wspierających  aktywność  osoby  w  mieszkaniu   –  treningi  5  dni  w tygodniu prowadzone przez instruktorów z zakresu m.in. umiejętności praktycznych, higieny, zarządzania mieszkaniem, treningu kulinarnego, treningu ekonomicznego, spędzania czasu wolnego.

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu ustalana jest indywidualnie.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

do pobrania