Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

W dniu 03.10.2022r w siedzibie Wojewódzkiego Oddziału PFRON w Kielcach została zawarta umowa nr PU3/000002/13/D o finansowanie realizacji   zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” z Fundacją San Giovanni. Przedstawicielami byli: Dyrektor Oddziału w Kielcach Andrzej Michalski i prezes Fundacji ks. Zbigniew Stanios i wiceprezes Wojciech Bidziński.

Opis zadania

Grupą docelową zadania jest dziesięć  osób z niepełnosprawnością,  którzy spełniają warunki pobytu na terytorium Polski i  pobyt ich uznawany jest za legalny na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, osoby te posiadają dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności wydany przez ukraiński system orzekania o niepełnosprawności lub oświadczenia.

Beneficjenci mają zapewnione zakwaterowanie,  pokoje hotelowe oraz całodzienne wyżywienie  odpowiednie do stanu zdrowia na podstawie :

– Art.22pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U.z 2022 r. poz.135 z póź. zm)

– art.12 ust. 1 i art. 14,w zw. z art. 14 ust. 6 c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(Dz.U.z 2022r.poz.583 z póź. zm)

W ramach zadania prowadzone są zajęcia  indywidualne i grupowe , nabywanie, rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania .Prowadzenie rehabilitacji  przez rehabilitanta  z wcześniejszym ustalonym indywidualnym planem rehabilitacji dla każdego beneficjenta  ze wsparciem opieki pielęgniarki  z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu w postaci bieżni, orbitreku i rowerka stacjonarnego,  który podniesie standard świadczonej rehabilitacji, pomoże poprawić sprawność fizyczną każdej z tych osób i poprawić stan zdrowia . Wsparcie tłumacza języka ukraińskiego pomorze  w kontakcie i załatwianiu spraw urzędowych ułatwi przeprowadzenie wywiadu o stanie zdrowia beneficjenta oraz naukę podstawowych zwrotów u lekarza ,urzędzie,  zapytanie o pomoc, aby mogły czuć się pewnie.

Pomoc psychologa we współpracy z tłumaczem języka ukraińskiego jest nieodzownym elementem budowania poczucia bezpieczeństwa i spokoju jest to proces długotrwały.

W prowadzeniu działań  służących integracji społecznej  w nowym środowisku i aktywności zawodowej w formie zajęć warsztatów i szkoleń dopasowanych do  indywidualnych możliwości uczestników pomagają terapeuci  zajęciowi  .

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz czynności  opiekuńczych  przez asystentów osób niepełnosprawnych  pomorze  w codziennym funkcjonowaniu każdego beneficjenta  oraz pomoc załatwianiu spraw bytowych , wzmacnianie wiary we własne możliwości i aktywizowanie do samodzielnego życia, pomoc .w transporcie  z Ośrodków  Recepcyjnych oraz wymaganych spraw  urzędowych i leczniczych.

Wnioskodawca zlecił świadczenie usługi transportowej firmie posiadające samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

1.     Miejsce realizacji zadania

Dom piętrowy z windą dla osób niepełnosprawnych , pokoje 1-2-3 osobowe, łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych , pralnia ,suszarnia duża  wspólna kuchnia,  świetlica do prowadzenia zajęć terapeutycznych

Dom św. Jana Pawła II, Dom Pielgrzyma na terenie Sanktuarium Matki Bożej Królowej     Polski w Kałkowie-Godowie znajdującym się w Województwie Świętokrzyskim, Powiat  Starachowicki, Gmina Pawłów w miejscowości Godów 84A, 27-225 Pawłów.

Fundacja posiada zasoby kadrowe  i doświadczenie  w pracy z osobami niepełnosprawnymi ostatnie  zrealizowane zadanie to mieszkania treningowe dla osób niepełnosprawnych ,,Mieszkania Treningowe Szansą na Samodzielność” w którym uczestniczyło 56 osób niepełnosprawnych

Kadra z doświadczeniem  to asystenci osób niepełnosprawnych , terapeuci zajęciowi,      psycholog , pielęgniarka.

Do realizacji zadania posiadamy możliwość pozyskania tłumacza języka ukraińskiego, oraz fizjoterapeuty.

Termin realizacji zadania

  1. Rozpoczęcie realizacji zadania : 07.2022
  2. Zakończenie realizacji zadania : 12.2022